Masz pytania?     +48 570 800 065

  Kompleksowość

  Konkurencyjność

  Kreatywność

  Projekty

   

  AKTUALNE PROJEKTY:

  Zadanie publiczne pod tytułem:

  Wzmocnienie potencjału kardy CIS
  realizowane w ramach umowy nr 486/III/2023 z dnia 20 marca 2023 r. w ramach:
  Priorytet 3: Wzmocnienie instytucjonalne PZS
  Zadanie wiodące 1. Wspieranie rozwoju zawodowego kadry PZS.
  Cel szczegółowy: Profesjonalizacja PZS przez umożliwianie współpracy iwymiany doświadczeń tych podmiotów oraz wspieranie rozwoju zawodowego ichpracowników.
  Realizator:
  Spółdzielnia Socjalna Serwis.
  Cel zadania publicznego:
  Podniesienie kompetencji kadr podmiotów zatrudnienia socjalnego poprzez przeszkolenie 20 pracowników CIS i KIS z terenu woj. małopolskiego oraz wzmocnienie potencjału kadry CIS przy Spółdzielni Socjalnej SerwiS (10 osób) w terminie 01.04.-30.09.2023r.zania w NGO.
  Cele szczegółowe:
  1. Wzmocnienie relacji oraz wymiana doświadczeń pomiędzy kadrą CIS i KIS z woj. małopolskiego poprzez
  organizację szkolenia wyjazdowego.
  2. Wyposażenie kadr w wiedzę, kompetencję i umiejętności dzięki organizacji szkoleń, warsztatów i
  spotkań.
  Okres realizacji zadania:
  01.04.2023r. do 30.09.2023r.
  Miejsce realizacji:
  1. Szkolenie dla zewnętrznej grupy docelowej będzie realizowane w formie wyjazdowej na terenie woj.
  małopolskiego lub w niedalekiej odległości.
  2. Szkolenia dla wewnętrznej grupy docelowej będą realizowane w Tarnowie w biurze CIS.
  Dane kontaktowe

   

   

  Wzmocnienie potencjału kardy CIS

  Zadanie realizowane w ramach umowy nr 486/III/2023 z dnia 20 marca 2023 r. w ramach: Programu na rzecz zatrudnieniasocjalnego na lata 2023-2025. Edycja2023 ogłoszonego przez MinistraRodziny i Polityki Społecznej.

  Priorytet 3: Wzmocnienie instytucjonalne PZS

  Zadanie wiodące 1. Wspieranie rozwoju zawodowego kadry PZS.

  Cel szczegółowy: Profesjonalizacja PZS przez umożliwianie współpracy iwymiany doświadczeń tych podmiotów oraz wspieranie rozwoju zawodowego ichpracowników.

  Realizator:

  Spółdzielnia Socjalna Serwis.

  Cel zadania publicznego:

  Podniesienie kompetencji kadr podmiotów zatrudnienia socjalnego poprzez przeszkolenie 20 pracowników CIS i KIS z terenu woj. małopolskiego oraz wzmocnienie potencjału kadry CIS przy Spółdzielni Socjalnej SerwiS (10 osób) w terminie 01.04.-30.09.2023r.zania w NGO.

  Cele szczegółowe:

  1. Wzmocnienie relacji oraz wymiana doświadczeń pomiędzy kadrą CIS i KIS z woj. małopolskiego poprzez organizację szkolenia wyjazdowego.

  2. Wyposażenie kadr w wiedzę, kompetencję i umiejętności dzięki organizacji szkoleń, warsztatów i spotkań.

  Okres realizacji zadania:

  01.04.2023r. do 30.09.2023r.

  Miejsce realizacji:

  1. Szkolenie dla zewnętrznej grupy docelowej będzie realizowane w formie wyjazdowej na terenie woj.małopolskiego lub w niedalekiej odległości.

  2. Szkolenia dla wewnętrznej grupy docelowej będą realizowane w Tarnowie w biurze CIS.

   

  Projekt: ”Think Mindful Mange Your Anger”.

  Spółdzielnia Socjalna Społem w Tarnowie otrzymała grant w ramach programu Erasmus +. Partnerstwo tworzyć będą poza Polską: Hiszpania, Chorwacja, dwie organizacje ze Słowenii, Słowacja, Bułgaria i Turcja. Ogólnym cele projektu jest rozwój wśród młodych ludzi uważnego myślenia i metod kontroli gniewu.

  W czasach radykalnych i szybkich zmian społeczno – ekonomicznych utrzymanie równowagi psychicznej i emocjonalnej, szczególnie wśród młodych ludzi bywa wyzwaniem. Eskalacja tych problemów może mieć negatywne skutki: porzucenie edukacji lub utrata pracy, nadużywanie używek, rozwój chorób psychicznych. Chcielibyśmy pomoc młodym ludziom w zarządzaniu gniewnym, umożliwiając im radzenie sobie z wyzwaniami emocjonalnymi i problemami ze zdrowiem psychicznym. W tym celu proponujemy zwiększenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą w zakresie stosowania innowacyjnych technik skupiania uwagi i wyposażyć je w nowoczesne narzędzia komunikacji i rozwoju.

  W ramach projektu zamierzamy osiągnąć następujące rezultaty :

  1. Stworzenie treści edukacyjnych na temat zarządzania gniewem poprzez techniki skupiania uwagi zawierające gotową do użycia broszurę z istniejącymi dobrymi praktykami i teorią, aby pomóc pracownikom młodzieżowym w zapobieganiu postawom gniewu.

  2. Zaprojektowanie programu szkoleniowego dla osób pracujących z młodzieżą, trenerów i mentorów, którzy zastosują wyniki projektu w organizacjach pozarządowych i radach młodzieżowych

  3. Opracowanie wspierającego, cyfrowego zasobu edukacyjnego dla osób pracujących z młodzieżą w małych jednostkach edukacyjnych w celu bardziej elastycznego i angażującego procesu uczenia się.

   4. Stworzenie systemu e-learningowego zawierającego narzędzia samopomocy dla młodych ludzi, które pomogą im w walce z negatywnymi emocjami.

  Beneficjentami bezpośrednimi będą osoby pracujące z młodzieżą, liderzy młodzieżowi, trenerzy pracujący z młodzieżą w organizacjach młodzieżowych, instytucjach edukacyjnych i ośrodkach młodzieżowych. Projekt kierowany jest także do samej młodzieży w wieku 18 i 24 lat. W sposób szczególnych chcemy pracować z młodzieżą, która jest narażona na problemy ze zdrowiem psychicznym i nie ma umiejętności kontrolowania swoich reakcji, aby poradzić sobie z wyzwaniami współczesności.

  Ze względu na swój międzynarodowy charakter projekt odbywać się będzie w dużej mierze on line.  Niemniej, część spotkań zaplanowanych jest w Tarnowie, w Zagrzebiu w Chorwacji, w Izmirze w Turcji, natomiast w Hiszpani odbędzie się kurs szkoleniowy. 

   

   

   

  CIS dla Ukrainy

  Okres realizacji projektu: od 15 marca 2022 r. do 15 marca 2023 r..

  Obszar realizacji projektu: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski i powiat dąbrowski.

  W projekcie mogą wziąć udział obywatele

  Ukrainy w wieku powyżej 18 lat, przebywający legalnie na terenie Polski, w szczególności przybyli na teren RP po 24.02.2022.

  Projekt zakłada reintegracje społeczną i zawodową 15 obywateli Ukrainy przybyłych do RP po 24.02.2022, wykluczonych społecznie, zamieszkujących z subregion tarnowski, poprzez uczestnictwo w zajęciach reintegracyjno- edukacyjnych w Centrum Integracji Społecznej, polegających na: 

  • diagnozie indywidualnych umiejętności i potrzeb uczestników, ustaleniu, aktualizacji oraz monitoringowi indywidualnych planów działania uczestników/ indywidualnej ścieżki reintegracji,
  • indywidualnych zajęciach edukacyjnych z doradcą zawodowym,
  • indywidualnych zajęciach edukacyjnych z pośrednikiem pracy,
  • indywidualnym doradztwie społeczno-kulturowym związane z funkcjonowaniem na ternie RP,
  • szkolenia stanowiskowe w miejscu pracy,
  • praktyki u pracodawców - praktyczna nauka zawodu w środowisku pracy. 

  Kontakt:

  Biuro Projektów:

  Spółdzielnia Socjalna Serwis
  ul. Krakowska 13/3

  33-100 Tarnów

  Tel. 570 800 065
  e-mail: biuro@spoldzileniaserwis.pl

   

   

   

  DROGA DO ZATRUDNIENIA

  Projekt „Droga do zatrudnienia” nr RPMP.08.02.00-12-0207/20 realizowany przez Spółdzielnie Socjalną Serwis w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wartość Projektu: 415 946,41 PLN
  Wartość dofinansowania: 372 162,58 PLN

  Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r..
  Obszar realizacji projektu: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski i powiat dąbrowski.

  W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • bierne zawodowo
  • bezrobotne
  • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski,
  • w wieku powyżej 30 lat.

  Z wyżej wymienionej grupy docelowej projektu, w celu wyrównania szans, preferowane będą osoby w najbardziej niekorzystnej sytuacji (poprzez przyznanie dodatkowych pkt. w procesie rekrutacji) takie jak: osoby z niepełnosprawnościami, osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe, kobiety, osoby w wieku 50+, długotrwale bezrobotne.

  Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości uzyskania i utrzymania zatrudnienia 30 osób (bezrobotnych, biernych zawodowo) w wieku 30 lat i więcej w tym: 8 os. powyżej 50r.ż., 8 osoby z niepełnosprawnościami, 12 osób o niskich kwalifikacjach, 6 osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących (wg. KC) powiaty m. Tarnów, tarnowski, dąbrowski, brzeski poprzez objęcie wsparciem do 31.12.2021 r. oraz podjęcie zatrudnienia do 3 miesięcy po opuszczeniu projektu min. 45% spośród uczestników.

  Kontakt:

  Biuro Projektów:
  Spółdzielnia Socjalna Serwis
  ul. Bitwy o Wał Pomorski 1
  33-100 Tarnów

  Tel. 570-199-767

  e-mail:

  p.witek@spoldzielniaserwis.pl
  k.kornaus@spoldzielniaserwis.pl

  https://drogadozatrudnienia.pl/

   

  PONOWNY START W AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ II

  Projekt „Ponowny start w aktywność zawodową II” nr RPMP.08.02.00-12 0204/20 realizowany przez Spółdzielnie Socjalną Serwis w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wartość Projektu: 2 054 336,26 PLN

  Wartość dofinansowania: 1 746 185, 82 PLN

  Okres realizacji projektu: od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2022 r.
  Obszar realizacji projektu: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski i powiat dąbrowski.

  W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • bierne zawodowo
  • bezrobotne
  • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski,
  • w wieku powyżej 30 lat.

  Z wyżej wymienionej grupy docelowej projektu, w celu wyrównania szans, preferowane będą osoby w najgorszej sytuacji na rynku pracy (poprzez przyznanie dodatkowych pkt. w procesie rekrutacji) takie jak: osoby z niepełnosprawnościami, osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe, kobiety oraz osoby w wieku 50+.

  Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 142 osób (bezrobotnych, biernych zawodowo) w wieku 30 lat i więcej w tym: 30 os. powyżej 50r.ż., 20 osoby z niepełnosprawnościami, 65 osób o niskich kwalifikacjach, 40 osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących (wg. KC) powiaty m. Tarnów, tarnowski, dąbrowski, brzeski.

  Kontakt:

  Biuro Projektów:
  Spółdzielnia Socjalna Serwis
  ul. Bitwy o Wał Pomorski 1
  33-100 Tarnów

  Tel. 570-199-767

  e-mail:

  p.witek@spoldzielniaserwis.pl
  k.kornaus@spoldzielniaserwis.pl

  http://ponownystart.pl/

   

  POWER - SUBREGION TARNOWSKI

  Projekt realizowany przez Spółdzielnie Socjalną Serwis w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – na podstawie umowy z dnia 04 listopada 2020 r., nr POWR.01.02.01-12-0028/20-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wartość Projektu: 3 356 330,00 zł.
  Wkład Funduszy Europejskich: 3 188 513,50 zł.
  w tym: ze środków europejskich 2 828 714,92 zł
  ze środków dotacji celowej 359 798,58 zł
  Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.
  Obszar realizacji projektu: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski i powiat dąbrowski.

  W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • bierne zawodowo (w tym osoby z niepełnosprawnością), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy),
  • imigranci, reemigranci oraz osoby odchodzące z rolnictwa, niezależnie od swojego statusu na rynku pracy,
  • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski,
  • w wieku od 15 do 29 lat.

  Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 286 osób w wieku 15-29 lat, zamieszkujących/pracujących/uczących się na terenie subregionu tarnowskiego (powiat: m. Tarnów, tarnowski, dąbrowski, brzeski) do 30.06.2023r.

  Realizacja celu Projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy.

  Rekrutacja do Projektu jest prowadzona od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

  Kontakt:

  Biuro Projektów:

  Spółdzielnia Socjalna Serwis
  ul. Bitwy o Wał Pomorski 1
  (I piętro)

  Tel.: 535-191-921
  Tel.: 574-084-886

  e-mail:
  a.osika@spoldzielniaserwis.pl
  a.gacek@spoldzielniaserwis.pl
  j.wec@spoldzielniaserwis.pl

  http://aktywizacjatarnow.pl/

   

  POWER - SUBREGION SĄDECKI

  Projekt realizowany przez Spółdzielnie Socjalną Serwis w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – na podstawie umowy z dnia 04 listopada 2020 r., nr POWR.01.02.01-12-0027/20-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wartość Projektu: 3 528 250,00 zł.
  Wkład Funduszy Europejskich: 3 351 837,50 zł.
  Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.
  Obszar realizacji projektu: Miasto Nowy Sącz, powiat nowosądecki, powiat limanowski i powiat gorlicki.

  W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • bierne zawodowo (w tym osoby z niepełnosprawnością), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy),
  • imigranci, reemigranci oraz osoby odchodzące z rolnictwa, niezależnie od swojego statusu na rynku pracy,
  • zamieszkałe na terenie Subregionu Sądeckiego: Miasto Nowy Sącz, powiat nowosądecki, powiat limanowski i powiat gorlicki,
  • w wieku od 15 do 29 lat.

  Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 300 osób w wieku 15-29 lat, zamieszkujących/pracujących/uczących się na terenie subregionu sądeckiego (powiat: m. Nowy Sącz, nowosądecki, limanowski, gorlicki) do 30.06.2023r.

  Realizacja celu Projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy.

  Rekrutacja do Projektu jest prowadzona od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

   

  Kontakt:

  Biuro Projektu:

  Spółdzielnia Socjalna Serwis
  ul. Nawojowska 4 pok. 217, Nowy Sącz

  Tel.: 535 471 888

  e-mail:

  a.nowak@spoldzielniaserwis.pl

  w.binek@spoldzielniaserwis.pl

  k.czermak@spoldzielniaserwis.pl

   

  https://aktywizacjasacz.pl/


  ARCHIWALNE PROJEKTY:

   

  "ŁAMIEMY BARIERY"

  Projekt realizowany przez Spółdzielnie Socjalną Serwis  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – na podstawie umowy z dnia 25 lipca 2019., nr POWR.01.02.01-12-0107/19 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wartość Projektu: 931 889,26 zł zł.
  Wkład Funduszy Europejskich: 885 294,79 zł zł.
  w tym: ze środków europejskich 785 396,27 zł
  ze środków dotacji celowej 99 898,52 zł
  Okres realizacji projektu: od 1 października 2019 r. do 31 marca 2021 r.
  Obszar realizacji projektu: województwo Małopolskie

  W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • w wieku do 29 lat
  • zamieszkałe na obszarze województwa małopolskiego na terenach DEGURBY 3*
  • osoby bierne zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnością które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą **

  Cel główny Projektu to zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

  Realizacja celu Projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy.

   

  https://www.rops.krakow.pl/pliki/PIECZA/Lista_gmin_DEGURBA_3.pdf
  ** Nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu (pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) finansowanych ze środków publicznych.

  Kontakt

  Biuro Projektów:

  Spółdzielnia Socjalna Serwis
  Ul. Bitwy o Wał Pomorski 1

  Tel.: 574-084-886

  e-mail:
  a.misiaszek@spoldzielniaserwis.pl
  a.osika@spoldzielniaserwis.pl

   

  http://lamiemybariery.pl/

   

  "Ponowny start w aktywność zawodową" 

  Projekt „Ponowny start w aktywność zawodową” realizowany przez Spółdzielnie Socjalną Serwis w partnerstwie ISS Projekt Sp. z o.o  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego – na podstawie umowy z dnia 20 listopada 2018r., nr RPMP.08.02.00-12-0123/18 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wartość Projektu: 1 854 720,04 PLN

  Wartość dofinansowania: 1 761 984,03 PLN

  – współfinansowanie UE: 1 576 512,03 PLN

  – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 185 472,00 PLN

  Okres realizacji projektu: od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2020 r.

  Obszar realizacji projektu: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski i powiat dąbrowski.

  W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • bierne zawodowo
  • bezrobotne
  • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski,
  • w wieku powyżej 30 lat.

  Z wyżej wymienionej grupy docelowej projektu, w celu wyrównania szans, preferowane będą osoby w najgorszej sytuacji na rynku pracy (poprzez przyznanie dodatkowych pkt. w procesie rekrutacji) takie jak: osoby z niepełnosprawnościami, osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe, kobiety oraz osoby w wieku 50+.

  Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 130 osób (bezrobotnych, biernych zawodowo) w wieku 30 lat i więcej w tym: 30 os. powyżej 50r.ż., 24 osoby z niepełnosprawnościami, 70 osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących (wg. KC) powiaty m.Tarnów, tarnowski, dąbrowski, brzeski.

  Kontakt:

  Biuro projektu

  ul. Bitwy o Wał Pomorski 1

  33-100 Tarnów

  tel. 570 199 767 

  www.ponownystart.pl

   

  "Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego"

  Projekt realizowany przez Spółdzielnie Socjalną Serwis oraz partnera Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – na podstawie umowy z dnia 18 września 2017 r., nr POWR.01.02.01-12-0010/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wartość Projektu: 8 479 10,88 zł.
  Wkład Funduszy Europejskich: 8 055 150, 59 zł.
  w tym: ze środków europejskich 7 146 190,44 zł
  ze środków dotacji celowej 908 960,15 zł
  Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Obszar realizacji projektu: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski i powiat dąbrowski.

  W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • bierne zawodowo (w tym osoby z niepełnosprawnością), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy), 
  • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski, 
  • w wieku od 15 do 29 lat. 
  • Cel główny Projektu to aktywizacja zawodowa i zwiększenie zdolności do zatrudnienia 460 biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnością, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu i zamieszkują na terenie Subregionu Tarnowskiego do końca XII.2020 r. 


  Realizacja celu Projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy.

  Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

  • identyfikacja potrzeb Uczestni
  • NASZE PROJEKTY:

  • Aktualne projekty

  • Archiwalne projekty

  • Łamiemy bariery

  
  Środki na zainicjowanie działalności Spółdzielnia pozyskała z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – realizatora projektu „AKADEMIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ" (ARES) stawiającego za cel wieloaspektowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w Województwie Małopolskim.

  Ue