Masz pytania?     +48 570 800 065

  Kompleksowość

  Konkurencyjność

  Kreatywność

  Spółdzielnia Socjalna Serwis

  Spółdzielnia Socjalna Serwis

  Spółdzielnia Socjalna SerwiS powstała pod koniec 2014 r. w wyniku partnerskiej współpracy dwóch organizacji pozarządowych.

  Nasza Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem społecznym funkcjonującym w strukturze ekonomii społecznej, które pozyskane z działalności gospodarczej fundusze przeznacza na reintegrację społeczną. Zatrudnione w Spółdzielni osoby rekrutują się ze środowiska osób bezrobotnych i o takie osoby chcemy sukcesywnie poszerzać naszą kadrę. Aby było to możliwe – musimy pozyskiwać jak największą liczbę zleceń, które zagwarantują w pierwszej kolejności płace dla pracowników, w drugiej zaś środki na zakup sprzętów i urządzeń niezbędnych do wykonywania zleceń.

   

  Centrum Integracji Społecznej

  Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółdzielnia prowadzi Centrum Integracji Społecznej (status Centrum Integracji Społecznej nadał Wojewoda Małopolskiego decyzją z dnia 21 maja 2015r. nr 3/2015, sygnatura: WP-IV.9420.8.12.2015). W ramach Centrum Integracji Społecznej prowadzimy reintegracje społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Centrum Integracji Społecznej działa zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 poz.1828).

   

  Agencja Zatrudnienia

  Spółdzielnia socjalna SerwiS jest agencją zatrudnienia. Posiada wpis w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia pod numerem 14698.

  W związku z powyższym Spółdzielnia między innymi:

  • udziela pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
  • pozyskuje ofert pracy dla swoich podopiecznych,
  • udziela pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
  • prowadzeni indywidualne rozmowy w celu określania kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
  • wskazuje źródła i metody pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
  • NASZE PROJEKTY:

  • Aktualne projekty

  • Archiwalne projekty

  • Łamiemy bariery

  
  Środki na zainicjowanie działalności Spółdzielnia pozyskała z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – realizatora projektu „AKADEMIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ" (ARES) stawiającego za cel wieloaspektowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w Województwie Małopolskim.

  Ue