Masz pytania?     +48 570 800 065

  Kompleksowość

  Konkurencyjność

  Kreatywność

  Cele

  Celem Spółdzielni jest przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności: osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.); osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.); osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji zawodowej.


  Celem Spółdzielni jest również realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak m.in.: tworzenie więzi międzyludzkich; reintegracja społeczna i zawodowa oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz członków ich rodzin i otoczenia; przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu; wspieranie instytucji, organizacji i osób działających na rzecz jednostek, rodzin i środowisk zagrożonych patologią społeczną, starością i niepełnosprawnością; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


  Celem Spółdzielni jest również prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków, pracowników oraz środowiska lokalnego oraz działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u jej członków, pracowników, wolontariuszy i ich rodzin umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych.

   

  • Aktualne projekty

  • Archiwalne projekty

  • Łamiemy bariery

  
  Środki na zainicjowanie działalności Spółdzielnia pozyskała z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – realizatora projektu „AKADEMIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ" (ARES) stawiającego za cel wieloaspektowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w Województwie Małopolskim.

  Ue