Masz pytania?     +48 570 800 065

  Kompleksowość

  Konkurencyjność

  Kreatywność

  Projekty

  AKTUALNE PROJEKTY: 

  Spółdzielnia Socjalna Serwis

  zaprasza do udziału w projekcie:  „POWER – Subregion Sądecki”

  zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco do zebrania grupy 10 osób.

  w Biurze Projektu: ul. Nawojowska 4, pokój 217, 33-300 Nowy Sącz

  ZAPRASZAMY OSOBY :

  • bierne zawodowo (w tym osoby z niepełnosprawnością), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy),
  • imigranci, reemigranci oraz osoby odchodzące z rolnictwa niezależnie od swojego statusu na rynku pracy,
  • zamieszkałe na terenie Subregionu Sądeckiego: Miasto Nowy Sącz, powiat nowosądecki, powiat gorlicki lub limanowski
  • w wieku od 15 do 29 lat.

  Rekrutacja do projektu „POWER – Subregion Sądecki”,  prowadzona jest w okresie
  od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

  Kontakt:

   Biuro Projektu:

  Spółdzielnia Socjalna Serwis

  Ul. Nawojowska 4 pok. 217, Nowy Sącz

  Tel.: 535 471 888

  e-mail:

  a.nowak@spoldzielniaserwis.pl

  w.binek@spoldzielniaserwis.pl

  k.czermak@spoldzielniaserwis.pl

   

  "ŁAMIEMY BARIERY"

  Projekt realizowany przez Spółdzielnie Socjalną Serwis  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – na podstawie umowy z dnia 25 lipca 2019., nr POWR.01.02.01-12-0107/19 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wartość Projektu: 931 889,26 zł zł.
  Wkład Funduszy Europejskich: 885 294,79 zł zł.
  w tym: ze środków europejskich 785 396,27 zł
  ze środków dotacji celowej 99 898,52 zł
  Okres realizacji projektu: od 1 października 2019 r. do 31 marca 2021 r.
  Obszar realizacji projektu: województwo Małopolskie

  W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • w wieku do 29 lat
  • zamieszkałe na obszarze województwa małopolskiego na terenach DEGURBY 3*
  • osoby bierne zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnością które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą **

  Cel główny Projektu to zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

  Realizacja celu Projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy.

   

  https://www.rops.krakow.pl/pliki/PIECZA/Lista_gmin_DEGURBA_3.pdf
  ** Nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu (pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) finansowanych ze środków publicznych.

  Kontakt

  Biuro Projektów:

  Spółdzielnia Socjalna Serwis
  Ul. Bitwy o Wał Pomorski 1

  Tel.: 574-084-886

  e-mail:
  a.misiaszek@spoldzielniaserwis.pl
  a.osika@spoldzielniaserwis.pl

   

  http://lamiemybariery.pl/

   

  "Ponowny start w aktywność zawodową" 

  Projekt „Ponowny start w aktywność zawodową” realizowany przez Spółdzielnie Socjalną Serwis w partnerstwie ISS Projekt Sp. z o.o  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego – na podstawie umowy z dnia 20 listopada 2018r., nr RPMP.08.02.00-12-0123/18 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wartość Projektu: 1 854 720,04 PLN

  Wartość dofinansowania: 1 761 984,03 PLN

  – współfinansowanie UE: 1 576 512,03 PLN

  – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 185 472,00 PLN

  Okres realizacji projektu: od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2020 r.

  Obszar realizacji projektu: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski i powiat dąbrowski.

  W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • bierne zawodowo
  • bezrobotne
  • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski,
  • w wieku powyżej 30 lat.

  Z wyżej wymienionej grupy docelowej projektu, w celu wyrównania szans, preferowane będą osoby w najgorszej sytuacji na rynku pracy (poprzez przyznanie dodatkowych pkt. w procesie rekrutacji) takie jak: osoby z niepełnosprawnościami, osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe, kobiety oraz osoby w wieku 50+.

  Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 130 osób (bezrobotnych, biernych zawodowo) w wieku 30 lat i więcej w tym: 30 os. powyżej 50r.ż., 24 osoby z niepełnosprawnościami, 70 osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących (wg. KC) powiaty m.Tarnów, tarnowski, dąbrowski, brzeski.

  Kontakt:

  Biuro projektu

  ul. Bitwy o Wał Pomorski 1

  33-100 Tarnów

  tel. 570 199 767 

  www.ponownystart.pl

   

  "Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego"

  Projekt realizowany przez Spółdzielnie Socjalną Serwis oraz partnera Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – na podstawie umowy z dnia 18 września 2017 r., nr POWR.01.02.01-12-0010/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wartość Projektu: 8 479 10,88 zł.
  Wkład Funduszy Europejskich: 8 055 150, 59 zł.
  w tym: ze środków europejskich 7 146 190,44 zł
  ze środków dotacji celowej 908 960,15 zł
  Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Obszar realizacji projektu: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski i powiat dąbrowski.

  W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • bierne zawodowo (w tym osoby z niepełnosprawnością), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy), 
  • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski, 
  • w wieku od 15 do 29 lat. 
  • Cel główny Projektu to aktywizacja zawodowa i zwiększenie zdolności do zatrudnienia 460 biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnością, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu i zamieszkują na terenie Subregionu Tarnowskiego do końca XII.2020 r. 


  Realizacja celu Projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy.

  Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

  • identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie IPD (indywidualnego planu działania) dla każdego Uczestnika projektu, przez doradcę zawodowego (460 osób), 
  • pośrednictwo pracy (460 osób), 
  • opracowanie indywidualnego planu zatrudnienia wspieranego (100 osób), 
  • doradztwo zawodowe (135 osób), 
  • coaching zawodowy (75 osób), 
  • wsparcie psychologiczne (165 osób), 
  • staże zawodowe (262 osoby), 
  • stypendium stażowe – 1280 zł brutto/mc, 
  • szkolenia zawodowe (170 osób), średnio 100h, 
  • stypendium szkoleniowe – około 8 zł /h 
  • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia zawodowe, 
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 7 lat lub osobą zależna (do 20% UP), 
  • dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty. 

  Wsparcie na założenia działalności gospodarczej:

  • warsztaty przed założeniem działalności gospodarczej (3 dni) 
  • doradztwo doradcy/eksperta przed założeniem działalności gospodarczej 
  • dotacje na założenie działalności gospodarczej – max. 25 310 zł 
  • doradztwo biznesowe

  Kontakt:

  Biuro projektu:

  ul. Bitwy o Wał Pomorski 1 (1 piętro)

  33-100 Tarnów

  tel. 535 191 921 

  www.aktywizacjatarnow.pl

   

  „CISERWIS”

   

  Projekt realizowany jest przez Spółdzielnie socjalną SerwiS oraz Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wartość Projektu: 4 924311,50 zł

  Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

  Obszar realizacji projektu: województwo małopolskie, powiat tarnowski i m.Tarnów. W projekcie mogą uczestniczyć osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywności społecznej, w tym w szczególności:

  1. Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.
  2. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
  3. Osoby zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa lub powiatu tarnowskiego.

  Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

  - Organizacja pracy w warsztatach: budowlanym, gastronomicznym, wikliniarsko-pamiątkarskim (możliwość udziału w warsztatach nawet do 1,5 roku),

  - gwarantowane comiesięczne integracyjne

  - gorący posiłek jeden raz dziennie

  - zwroty kosztów dojazdu

  - szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje i uprawnienia w zawodzie

  - wsparcie specjalistów: instruktorów zawodu, doradców zawodowych, pośredników pracy, psychologa.

  Kontakt:

  Biuro Projektów:

  ul. Krakowska 13/3

  33-100 Tarnów

  tel. 570 800 065

  www.cistarnow.pl

   

  ARCHIWALNE PROJEKTY:

   

  "Aktywność drogą do zatrudnienia"

  Projekt realizowany przez Spółdzielnie Socjalną Serwis w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wartość projektu: 398 835,30 zł

  Dofinansowanie: 376 835,30 zł, w tym:

  współfinansowanie UE: 339 010,00 zł

  współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 37 825,30 zł

  Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 do 31.12.2018

  Obszar realizacji projektu: Powiat Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski

  Cel projektu: Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 18 osób (w tym 8 osób niepełnosprawnych) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i m. Tarnowa poprzez podejmowane działania reintegracyjne w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018r. 

  W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające poniższe warunki:
  Kryteria obowiązkowe:
  a) osoby zamieszkujące miasto Tarnów, powiat: tarnowski, brzeski lub dąbrowski,
  b) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  Kryteria premiujące:
  c) Osoby niepełnosprawne (os. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi)
  d) Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  e) Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
  f) Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,
  g) Kobiety.

  W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające poniższe warunki:

  Kryteria obowiązkowe:

  a) osoby zamieszkujące miasto Tarnów, powiat: tarnowski, brzeski lub dąbrowski,

  b) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

  Kryteria premiujące:

  c) Osoby niepełnosprawne (os. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi)

  d) Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

  e) Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,

  f) Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,

  g) Kobiety.

  Zakres działań i formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:

  Indywidualne poradnictwo zawodowe, wsparcie motywacyjne, analiza potrzeb lokalnego rynku pracy, pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspierane (dla 20 osób)

  Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (24h dla 16 osób) + stypendium szkoleniowe

  Szkolenia/kursy zawodowe (śr. 100 h dla 10 osób) + stypendium szkoleniowe

  Staże zawodowe (śr. 6 m-cy dla 16 osób) + stypendium stażowe

  Zwroty kosztów dojazdu wg. potrzeb na w/w formy wsparcia

  www.aktywnosctarnow.pl 

   

  „Jestem niepełnosprawny i chcę pracować”

   

  Projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną SerwiS w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektów A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Wartość Projektu: 1 869 950,40 zł

  Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2018 r.

  Obszar realizacji projektu: województwo małopolskie, powiaty: brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, tatrzański, wadowicki.

  Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

  • w wieku 30+;
  • niepełnosprawne posiadające oświadczenie o niepełnosprawności: ksero orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia);
  • mieszkające na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego, tatrzańskiego, wadowickiego;
  • bezrobotne (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna) lub bierne zawodowo.

  Biuro projektu:

  ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów

  tel.: 14 656 28 00, 533 566 579

  www.jestemniepełnosprawnyichcepracwać.pl

   

   

   

  „Łamiemy bariery – młodzi, niepełnosprawni, samodzielni i aktywni na rynku pracy”.

   

  Projekt realizowany był przez Spółdzielnię Socjalną SerwiS w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Ekologicznych i z Fuacją Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - na podstawie umowy z dnia 15 grudnia 2015 r., POWR.01.02.02-12-0129/15 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

  Wartość Projektu: 990 911,62 zł 

  Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

  Obszar realizacji projektu: województwo małopolskie.

  W projekcie brały udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • mieszkające na terenie województwa małopolskiego,
  • w wieku od 15 do 29 lat,
  • pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy województwa małopolskiego lub bierne zawodowo),
  • nieuczestniczące w szkoleniu ani kształceniu

  Najważniejsze rezultaty osiągnięte w projekcie: 

  70 osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie 

  57 osób niepełnosprawnych zakończyło staże zawodowe

  16 osób niepełnosprawnych uzyskało kwalifikacje zawodowe

  43,48% wszystkich uczestników projektu uzyskało zatrudnienie na otwartym rynku pracy

  Biuro Projektów:

  Spółdzielnia Socjalna SerwiS

  Ul. św. Anny 5

  33-100 Tarnów

  Tel. 510964917

  http://mlodziniepelnosprawni.pl

   

   

  „Bank informacji i aktywności społecznej SENIORÓW”

   

  Projekt współfinansowany z Rządowego Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.

  Cel projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów 60+ z miasta Tarnowa poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych i samopomocowych oraz aktywizację społeczną 45 osób w wieku 60+ do dnia 31 grudnia 2015 r.

  Grupa docelowa: 60 osób, w tym 15 wolontariuszy i 45 uczestników w wieku 60 +

  Okres realizacji: 08.04.2015 - 31.12.2015 r.

  Wartość projektu: 156 900.00 zł

   

   

  Akademia Rozwoju Liderów Lokalnych”

   

  Projekt współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

  Cel projektu: Zwiększenie zaangażowania 40 mieszkańców (spośród 45 objętych projektem) w działania na rzecz swoich lokalnych społeczności na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego do końca grudnia 2015 r.

  Grupa docelowa: 45 osób

  Okres realizacji: 01.05.2015 - 31.12.2015 r.

  Wartość projektu: 110 040.00 zł

   

  • NASZE PROJEKTY:

  • Łamiemy bariery

  
  Środki na zainicjowanie działalności Spółdzielnia pozyskała z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – realizatora projektu „AKADEMIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ" (ARES) stawiającego za cel wieloaspektowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w Województwie Małopolskim.

  Ue